Kişisel Verilerin Korunması

 


PDF – KVK Aydınlatma Metni

PDF – KVK Başvuru FormuKoç Topluluğu Spor Kulübü İktisadi İşletmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Koç Topluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (“İşletme) olarak,  kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, İşletme olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, İşletme ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, İşletmemiz tarafından sağlanan hizmet ve İşletmemizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, İşletmemiz birimleri , tesisleri ve ofisleri,  internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.  Toplanan kişisel verileriniz,  işletmemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıca, İşletmemizin hizmetlerini kullanmak amacıyla tesislerimizi aradığınızda veya internet sayfamızı kullandığınızda, İşletmemimizin tesislerini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, İşletmemizin düzenlediği her türlü sportif, kültürel aktivite, yaz ve kış spor okulları, eğitim, seminer, etkinlik  veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İşletmemiz ve İşletmemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;  İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, İşletmemiz ve İşletmemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Koç Topluluğu Şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda,  İşletme olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda İşletmemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle İşletmemize iletmeniz durumunda, İşletmemiz talebin niteliğine göre talebinizi, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İşletmemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla   her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikayetlerinizi www.ktsk.com.tr adresindeki formu doldurarak,  aşağıda belirtilen adresimize, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir veya  noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz..

 

İletişim Adresi :

Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi – Kuzguncuk Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, No:16/1 Üsküdar-İstanbul

 

Koç Topluluğu Spor Kulübü © 2012