Kişisel Verilerin Korunması


PDF – KVK İşlenmesi Politikası

PDF – KVK Zirayetçi Aydınlatma Metni

PDF – KVK Katılımcı Aydınlatma Metni

PDF – KVK CCTV Aydınlatma Metni

PDF – KVK Talep Şikayet Aydınlatma Metni

PDF – KVK İş Ortağı ve Tedarikçi Aydınlatma Metni

PDF – KVK Başvuru FormuKoç Topluluğu Spor Kulübü İktisadi İşletmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği (“KTSK”) ve Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (“İktisadi İşletme”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

a) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, KTSK ve İktisadi İşletme yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, KTSK veya İktisadi İşletme operasyonlarının güvenliğinin temini, KTSK veya İktisadi İşletme demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini ve KTSK veya İktisadi İşletme ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini gibi amaçlarla ve benzer amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin KTSK tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere [www.ktsk.com.tr] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş.’ye, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği ve Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KTSK veya İktisadi İşletme tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, dernek içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ktsk.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği ve Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle KTSK’ya veya İktisadi İşletme’ye iletmeniz durumunda KTSK veya İktisadi İşletme talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, KTSK veya İktisadi İşletme tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Koç Topluluğu Spor Kulübü © 2012