Oturum Aç

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği (“KTSK”) ve Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi (“İktisadi İşletme”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, KTSK ve İktisadi İşletme tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, katılımcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, KTSK ve İktisadi İşletme tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, katılımcının sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, KTSK ve İktisadi İşletme tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, KTSK’nın ve İktisadi İşletme’nin iş stratejilerinin planlanması ve icrası, etkinlik yönetimi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, KTSK’nın ve İktisadi İşletme’nin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası amaçlarıyla ve benzer amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin KTSK ve İktisadi İşletme tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; [www.ktsk.com.tr] internet sitesinde yer alan Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A.Ş.’ye, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği ve Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KTSK veya İktisadi İşletme tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, dernek içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Koç Topluluğu Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle KTSK’ya veya İktisadi İşletme’ye iletmeniz durumunda KTSK veya İktisadi İşletme talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KTSK veya İktisadi İşletme tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.